نوشته های تازه

نوشته ثابت: معرفی طرح هایی که در سال تحصیلی ۹۶/۹۷در سایت اجرا خواهد شد

دانش آموز عزیز پایه ششم :

از ابتدای مهر ۹۶با طرح های زیر با شما خواهم بود ، با داشتن یک برنامه خوب حتماً به موفقیت می رسید . برای اطلاع از هر کدام از طرح ها روی تصویر مربوط به آن کلیک کنید . توضیحات هر بخش را با دقت مطالعه کنید .

 

مساحت جانبی ، مساحت کل و حجم منشوری ها

استوانه:

رابطه های مهم:

حجم استوانه
 = ارتفاع×مساحت قاعده(دایره)

مساحت جانبی استوانه = ارتفاع×محیط قاعده(دایره)

مساحت کل استوانه =مساحت دو قاعده + مساحت جانبی 

 منشور ها

رابطه های مهم:

حجم منشور = ارتفاع × مساحت قاعده

مساحت جانبی منشور= ارتفاع × محیط قاعده

مساحت کل منشور =مساحت دو قاعده + مساحت جانبی 

 

مکعب مستطیل :

عرض × طول ×  ارتفاع   =   حجم    

                      

(  طول  ×  ارتفاع     )2 +  (عرض  ×  ارتفاع   )2 = مساحت جانبی

(عرض ×  طول  )2 + مساحت جانبی  =  مساحت کل

مکعب

 ضلع× ضلع × ضلع  =  حجم

 ( ضلع ×ضلع )4  =  مساحت جانبی

 (  ضلع ×ضلع(    6=  مساحت کل

قوانین بخش پذیری از ۱ تا ۲۰

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۲۰

۱٫ همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
۲٫ عددی بر ۲ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲ بخش پذیر باشد.
۳٫ عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد.
۴٫ عددی بر ۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۴ بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر ۴ بخش پذیر باشد .)
۵٫ عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
۶٫ عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد.
۷٫ عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.
۸٫ عددی بر ۸ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ بخش پذیر باشد.)
۹٫ عددی بر ۹ بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر۹ بخش پذیر باشد.
۱۰٫ عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
۱۱٫ عددی بر ۱۱ بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر ۱۱ بخش پذیر باشد.
۱۲٫ عددی بر ۱۲ بخش پذیر است که بر ۳ و ۴ بخش پذیر باشد.
۱۳٫ عددی بر ۱۳ بخش پذیر است که اگر ۴ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۳ بخش پذیر باشد.
۱۴٫ عددی بر ۱۴ بخش پذیر است که بر ۲ و ۷ بخش پذیر باشد.
۱۵٫ عددی بر ۱۵ بخش پذیر است که بر ۳ و ۵ بخش پذیر باشد.
۱۶٫ عددی بر ۱۶ بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر ۱۶ بخش پذیر باشد .
۱۷٫ عددی بر ۱۷ بخش پذیر است که اگر ۵ برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر ۱۷ بخش پذیر باشد.
مثال: عدد ۲۲۱ بر ۱۷ بخش پذیر است زیرا: ۲۲-(۵×۱)=۱۷
۱۸٫ عددی بر ۱۸ بخش پذیر است که بر ۲ و ۹ بخش پذیر باشد.
۱۹٫ عددی بر ۱۹ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۹ بخش پذیرباشد.
مثال: عدد ۴۳۷ بر ۱۹ بخش پذیر است زیرا ۵۷ بر ۱۹ بخش پذیر است: ۴۳+(۲×۷)=۵۷
۲۰٫ عددی بر ۲۰ بخش پذیر است که دو رقم آخر بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر ۲۰ بخشپذیر باشد.)

معرفی اعداد طبیعی ، حسابی و صحیح

اعداد طبیعی ، حسابی ، صحیح
 
اعداد طبیعی: عدد های …و ۳و ۲و ۱ را عدد های طبیعی می گوییم.
کوچک ترین این اعداد یک و بزرگترین آن مشخص نیست .
نماد اعداد طبیعی N است. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural ، به معنای طبیعی، گرفته شده است.

 

اعداد حسابی: عدد های …و ۳و ۲و ۱و ۰ عدد های حسابی می گوییم . کوچک ترین عدد حسابی عدد صفر و بزگترین عدد حسابی مشخص نیست .
نماد اعداد حسابی w است در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است.
تمامی مجموعه هایی که از این نوع اعداد درست شده را با I هم نشان می دهند.

 

اعداد صحیح: عدد های …و ۲و ۱و ۰و ۱-و ۲-و… را عدد های صحیح می گوییم . چون اعداد صحیح هم از سمت
مثبت و هم از سمت منفی ادامه دار هستند بنابراین کوچکترین و بزرگترین عدد صحیح نیز مشخص نیست.
این مجموعه شامل اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی است. در ریاضیّات، معمولاً این مجموعه را
با Z که ابتدای کلمه آلمانی Zahlen است، نشان می دهند .
روی محور اعداد صحیح هر عدد از اعداد سمت راست خود کوچکتر و از اعداد سمت چپ خود بزرگتر
می باشد. به عبارت دیگر هر عدد که به سمت راست نزدیکتر است بزرگتر می باشد

چند نکته به یاد موندنی!!
* همه ی اعداد مثبت از صفر بزرگترند.
* همه ی اعداد منفی از صفر کوچکترند.
* همه ی اعداد مثبت از هر عدد منفی بزرگترند.
* در بین اعداد مثبت عددی بزرگتر است که ظاهرش بزرگتر باشد.
* در بین اعداد منفی عددی بزرگتر است که ظاهرش کوچکتر باشد.
 
 

 

 

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۱۰

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۱۰
۱- همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
۲-عددی بر ۲ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲ بخش پذیر باشد.
۳-عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد.
۴- عددی بر ۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
   (عددی بر ۴ بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر ۴ بخش پذیر باشد .)
۵- عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
۶- عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد.
۷- عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.
۸- عددی بر ۸ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
   (عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ بخش پذیر باشد.)
۹- عددی بر ۹ بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر۹ بخش پذیر باشد.
۱۰- عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

 

چند نمونه کلمه هم آوا

خوار = کم ارزش و کوچک                           خار = تیغ گل یا خاشاک
 سد = دیواری برای جمع کردن آب                صد = عددی در ریاضی
 ثری = خاک و زمین                                     سرا = خانه
  خیش = گاو آهن                                       خویش = خود ، فامیل
 خاست = بلند شد                                      خواست = میل ، آرزو ، طلب
ثواب = پاداش اخروی                                   صواب = ذرست
غازی = جنگجو                                           قاضی = قضاوت کننده
 علَم = پرچم                                                اَلَم =درد و رنج
 حاسد = حسود                                          حاصد = درو کننده
 غریب = بیگانه                                            قریب = نزدیک
 نواحی = ناحیه ها                                       نواهی = نهی شده ها
 آری = بله                                                   عاری = بدون چیز
 قوس = کمان                                             غوث =فریاد                                     غوص = فرو رفتن در آب
 عرض = پهنا                                                ارض = زمین                                    ارز = پول خارجی
 نصر = پیروزی                                             نسر = کرکس                                  نثر = نوشته ای که شعر نیست
 غزا = جنگ                                                 قضا = تقدیر الهی                             غذا = خوردنی
 سیف = شمشیر                                        صیف= تابستان
 عمارت = آبادانی                                          امارت =فرمان روایی
 حیات = زندگی                                           حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار
 اساس = بنیاد و پایه                                     اثاث =لوازم خانه
 خان = سرور ، رئیس                                  خوان = سفره
 راضی = خشنود ، قانع                                رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی
 حال = چگونگی ، کیفیّت                             حوال = حائل میان دو چیز
 خـُرد = کوچک که در مقابل بزرگ است         خورد= خوراک
 باز= دوباره                                                    باز= باز کردن (مثلا دفتر                        باز=نوعی پرنده

تعریف اعداد اول ، مرکب

میدونیم که مجموعه اعداد طبیعی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و …. هستن. طبق یک دسته بندی اعداد طبیعی به سه دسته تقسیم میشن: عدد اول ، عدد مرکب ، عددی که نه اول است و نه مرکب !

عدد اول به عددی میگن که …

 

 

 

 

 

 


تعریف عدد اول و عدد مرکب در اعداد طبیعی

میدونیم که مجموعه اعداد طبیعی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و …. هستن. طبق یک دسته بندی اعداد طبیعی به سه دسته تقسیم میشن:

  1. عدد اول

  2. عدد مرکب

  3. عددی که نه اول است و نه مرکب !

عدد اول به عددی میگن که به هیچ عددی بجز خودش و عدد ۱ ، بخش پذیر نیست. مثلا شما عدد ۱۷ رو در نظر بگیرین. این عدد به هیچی بخش پذیر نیست، فقط میتونی به خود ۱۷ تقسیم کنی که جوابش ۱ بشه ( ۱ = ۱۷ ÷ ۱۷ ) و یا اینکه به عدد ۱ تقسیم کنی که جوابش ۱۷ بشه ( ۱۷ = ۱ ÷ ۱۷ ) . پس خیلی راحت میشه گفت میشه گفت که عدد ۱۷ اول هست. مثل عدد ۱۷ اعداد دیگه ای هم هستن که اول باشن مثلا ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۳ و ۲۹ و …. که تعدادشون خیلی زیاده و یا به عبارتی تعداد اعداد اول بیشمار هست.

عدد مرکب هم به عددی میگن که از حاصل ضرب چندتا عدد اول بوجود اومده باشه . مثلا :

۲ × ۳ = ۶   ⇒  عدد ۶ مرکب است

۱۱ × ۳ = ۳۳   ⇒   عدد ۳۳ مرکب است

۳ × ۳  × ۲ = ۱۸   ⇒   عدد ۱۸ مرکب است

عددی که نه اول و نه مرکب است تنها عدد ۱ است که این ویژگی را دارد. عدد ۱ برای خودش یه دسته جداگانه هست. جالبه که بدونید معمولا همین نکته به صورت سوال صحیح غلط و یا جای خالی توی امتحان پرسیده میشه. به جمله های زیر توجه کنید :

الف ) عددی که اول نباشد ، مرکب است.

جمله غلط است – چون اگر اول نباشه ممکنه مرکب باشه ، ممکنه هم عدد ۱ باشه. معلوم نیست.

ب ) عددی که مرکب نباشد ، اول است.

جمله غلط است – چون اگه مرکب نباشه ممکنه اول باشه ، ممکن هم هست که عدد ۱ باشه.

نکته مهم و کاربردی :

همه اعداد اول فرد هستند به جز عدد ۲ که زوج است

اگه توی سوال جای خالی پرسیدن که « تنها عدد اولی که زوج است ، …. می باشد. » جواب جای خالی عدد ۲ میشه!

ویه یه چیز جالب تر :

اگر هر عدد طبیعی رو در ۶ ضرب کنی و به اضافه یا منهای ۱ کنی پاسخ ، حتما عدد اول هستش ….

اعداد فیبوناتچی

اعداد فیبوناچی

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, …

دنباله فیبوناچی با جمع دو عدد پیشین در هر مرحله بدست می آید.

  • عدد ۲ با جمع دو عدد پیشین خود بدست آمده ( ۱ + ۱ )

  • عدد ۲۱ با جمع دو عدد پیشین خود بدست آمد ( ۱۳ + ۸ )

  • عدد بعد از ۳۴ برابر ۵۵ خواهد بود ( ۳۴ + ۲۱ )

می توانید اعداد بعدی را نیز حساب کنید؟

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت