آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / قوانین بخش پذیری از ۱ تا ۲۰

قوانین بخش پذیری از ۱ تا ۲۰

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۲۰

۱٫ همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
۲٫ عددی بر ۲ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲ بخش پذیر باشد.
۳٫ عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد.
۴٫ عددی بر ۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۴ بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر ۴ بخش پذیر باشد .)
۵٫ عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
۶٫ عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد.
۷٫ عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.
۸٫ عددی بر ۸ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
(عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ بخش پذیر باشد.)
۹٫ عددی بر ۹ بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر۹ بخش پذیر باشد.
۱۰٫ عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.
۱۱٫ عددی بر ۱۱ بخش پذیر است که اگر ارقام آن را یک در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع ارقام هر دسته را به دست آوریم و سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم کنیم عدد حاصل بر ۱۱ بخش پذیر باشد.
۱۲٫ عددی بر ۱۲ بخش پذیر است که بر ۳ و ۴ بخش پذیر باشد.
۱۳٫ عددی بر ۱۳ بخش پذیر است که اگر ۴ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۳ بخش پذیر باشد.
۱۴٫ عددی بر ۱۴ بخش پذیر است که بر ۲ و ۷ بخش پذیر باشد.
۱۵٫ عددی بر ۱۵ بخش پذیر است که بر ۳ و ۵ بخش پذیر باشد.
۱۶٫ عددی بر ۱۶ بخش پذیر است که چهار رقم سمت راست آن بر ۱۶ بخش پذیر باشد .
۱۷٫ عددی بر ۱۷ بخش پذیر است که اگر ۵ برابر رقم یکان را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، عدد بر ۱۷ بخش پذیر باشد.
مثال: عدد ۲۲۱ بر ۱۷ بخش پذیر است زیرا: ۲۲-(۵×۱)=۱۷
۱۸٫ عددی بر ۱۸ بخش پذیر است که بر ۲ و ۹ بخش پذیر باشد.
۱۹٫ عددی بر ۱۹ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر ۱۹ بخش پذیرباشد.
مثال: عدد ۴۳۷ بر ۱۹ بخش پذیر است زیرا ۵۷ بر ۱۹ بخش پذیر است: ۴۳+(۲×۷)=۵۷
۲۰٫ عددی بر ۲۰ بخش پذیر است که دو رقم آخر بر ۱۰ بخش پذیر باشد و رقم دهگان زوج باشد.
(عددی که دو رقم آخر آن بر ۲۰ بخشپذیر باشد.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت