آخرین خبرها
Home / 2017 / ژوئن

Monthly Archives: ژوئن 2017

تعداد زاویه

تعداد زاویه ها: هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.                      2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد ...

Read More »

مجموع زوایای داخلی

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها: برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای ۲ نموده ، در ۱۸۰ ضرب می کنیم. ۱۸۰ × (۲ – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی مثال : مجموع زاویه های داخلی یک ...

Read More »

اعداد متوالی

عداد یک رقم در یک مجموعه‏ ی اعداد متوالی ۱-از عدد۱ تا ۹۹ از همه‏ ی رقم‏ها ۲۰ تا داریم به جز رقم(صفر)،که از آن ۹ تا داریم. ۲-از عدد ۱۰۰تا ۱۹۹ از همه ‏ی رقم‏ها ۲۰تا داریم به جز رقم(یک)،که از آن ۱۲۰ تا داریم. ۳- از عدد ۲۰۰تا ...

Read More »

تعداد پاره خط و نیم خط

تعداد پاره خط ها و نیم خط ها ۱-هرگاه چند نقطه‏ ی متمایز(جدا از هم)،بر روی یک خط راست باشند تعداد پاره خط ها از فرمول زیر به دست می آید. ۲ ÷ (تعداد فاصله ها × تعداد نقطه ها ) = تعداد پاره خط ها توجه : تعداد فاصله‏ ...

Read More »

اعداد مثلثی

فرمول اعداد مثلثی فرمول عدد n ام مثلثی بصورت زیر می باشد:           مثال : چهارمین عدد مثلثی را با فرمول بدست آورید: باید در فرمول بجای n عدد ۴ را قرار دهیم         مثال : درالگوی عددهای مثلثی , شکل ۹۵ از ...

Read More »

انواع گسترده مکعب

گسترده مکعب مکعب از ۶ وجه تشکیل می شود که این وجه ها به صورتهای مختلف کنارهم قرار می گیرند. ۱۱مورد گسترده میتواند ایجاد شود که شرایط ایجاد یک مکعب را فراهم کند

Read More »

پبدا کردن مضرب مشترک بین دو یا چند عدد

 مضربهای یک عددقسمت۱ مضربهای یک عدد  یعنی در۱و۲و۳و۴و….. ضرب شوند دراین ضورت مضربهای هرعدد بران عدد بخشپذیرند مضرب مشترک دوعدد یا بیشتر  :عددهایی  هستندکه دقیقا بر هریک از ان اعداد بخشپذیر باشند. ادامه بحث. (i) مضرب های  3 عبارتند از: ۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵, ۱۸, ۲۱, ۲۴, …………وغیره. مضرب ...

Read More »

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت