آخرین خبرها
Home / طرح زرد

طرح زرد

تعداد زاویه

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

                     2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل زیرچند زاویه وجود دارد؟

 

 

 

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت