نوشته های تازه

فارسی ششم – آرایه ی تشبیه

تشبیه چیست ؟
تشبیه : تشبیه ادّعای همسانی  یا همانندی است . اگردو یا چند پدیده را که به نوعی ویژگی ها و صفات مشترکی داشته باشند به همدیگر مانند کنیم ،از آرایه ی تشبیه استفاده کرده ایم .
تشبیه یکی از پر کاربردترین آرایه های ادبی می باشد.
هر تشبیه از چهار رکن تشکیل می یابد. ارکان تشبیه عبارتند از :
.مشبّه: چیزی ادّعای تشبیه در آن می شود ، یعنی کلمه ای را که می خواهیم مورد تشبیه قرار دهیم.
مشبّه.به: کلمه ای است که مشبه را به آن تشبیه می کنیم . و از نظر داشتن صفات از مشبه برتر است.
ادات تشبیه: کلماتی که به وسیله آن ها به وجود تشبیه در جمله پی می بریم . از قبیل: مثل ، مانند، چو، شبیه، و …
وجه.شبه : صفات  و ویژگی های مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند.
 نکته : مشبه و مشبه به را طرفین تشبیه  می گویند  که باید در تمام تشبیه ها حضور داشته باشند ، امّا ادات تشبیه و وجه شبه می توانند از تشبیه حذف شوند.
  مثال :  دانا چو طبله ی عطّار است ، خاموش و هنر نمای                                                                                                                                                                    دانا ( مشبه) طبله ی عطّار ( مشبه به) چو ( ادات تشبیه) خاموش وهنر   نمای  ( وجه شبه ) 
  مثا ل دیگر:     تو  همچون  گل  ز خندیدن لبت با هم نمی آید       روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم 
                       مشبه   ادات    مشبه به             وجه شبه

قبولی ۷۰ درصدی دانش آموزان ما در آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی ۹۵/۹۶

جهت دریافت اسامی روی لینک هر کدام کلیلک کنید

اسامی پذیرفته شدگان کلاس های ما

نمونه دولتی امام علی (ع) – پسرانه

نمونه دولتی شهید مدرس – پسرانه 

نمونه دولتی شهید کشوری- پسرانه

نمونه دولتی حضرت معصومه (ع) – دخترانه

نمونه دولتی شهید شاهرضایی – دخترانه

نمونه دولتی هاجر – دخترانه

تعداد زاویه

تعداد زاویه ها:

هرگاه در چند زاویه ی مجاور که دارای راس مشترک هستند ، بخواهیم تعداد زاویه ها را تعیین کنیم ، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

                     2 ÷ (تعداد فاصله ها× تعداد نیم خط ها ) = تعداد زاویه ها

توجه : تعداد فاصله ها،از تعداد نیم خط ها یکی کم تر است.

مثال : در شکل زیرچند زاویه وجود دارد؟

 

 

 

 

 

مجموع زوایای داخلی

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی ها:
برای این که مجموع زاویه های داخلی هر چند ضلعی رامحاسبه کنیم ، تعداد ضلع ها را منهای ۲ نموده ، در ۱۸۰ ضرب می کنیم.
۱۸۰ × (۲ – تعداد ضلع ها ) = مجموع زاویه های داخلی
مثال : مجموع زاویه های داخلی یک ۵ ضلعی را به دست آورید؟
درجه ۵۴۰ = ۱۸۰× (۲ – 5 ) : پنج ضلعی
 

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت